Comparteix:

Horari matins

MARQ_MHIB_Teoria, Tecnologia i Urbanisme

Coordinació: Mara Partida (Teo), Alberto Peñín (Tec), María Rubert de Ventós (Urb)
Horari matins

En el Màster Habilitant Integrat de Barcelona les tres línies d'intensificació comparteixen tant temes de reflexió crítica en els projectes desenvolupats com a enfocaments, conferències i activitats comunes a través de l'assignatura de Teoria i Projectes d'Edificació i Urbanisme. Els quatre workshops intensius són ocasions privilegiades de discussió creuada dels projectes de les tres línies d'intensificació de PFC i compten, a més, amb la participació de convidats externs de prestigi.

Tal com succeeix en les competències pròpies de la professió, aquest màster explora intensificacions específiques. Els tallers es distingeixen pel seu enfocament metodològic, pels objectes de projecte i per l'èmfasi en les respectives escales de treball. Es compta amb l'experiència de professors amb una reconeguda trajectòria professional i amb la implicació acadèmica del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona i la Càtedra Blanca.

Cada edició del MHIB afrontarà qüestions centrals de la contemporaneïtat en territoris amb fortes vinculacions urbanes, paisatgístiques i territorials, permetent, dins d'un mateix àmbit (compartit pels tallers PFC Projecte-Teoria i Projecte-Tecnologia) i a elecció de l'estudiant, el desenvolupament una àmplia gamma de projectes. Es fomentaran programes d'una certa complexitat i impacte social, arquitectures inserides en conjunts urbans de nova planta, intervencions sobre el patrimoni construït o projectes d'arquitectura que tinguin en compte el paisatge, espai lliure i llocs públics. Preferiblement els programes seran mixtos, on, per exemple, l'habitatge es combini amb el treball, el comerç o equipaments de caràcter cultural o docent.

 

Taller PFC Projecte-Tecnologia

Coordinació: Alberto Peñín
Professorat

Cada edició treballarà dins d'un mateix àmbit (compartit Projecte-Teoria) i a elecció de l'estudiant, el desenvolupament una àmplia gamma de projectes. Es fomentaran programes mixtos, d'una certa complexitat i impacte social, en arquitectures inserides en conjunts urbans de nova planta, intervencions sobre el patrimoni construït o projectes que tinguin en compte paisatge, espai lliure i llocs públics.

El taller entén la tècnica des de l'equilibri entre la seva rellevància en l'origen i desenvolupament de l'arquitectura, i el seu sentit, sempre associada a un objectiu, com a forma de coneixement pròpia. Es posarà l'accent en qüestions capitals en el discurs contemporani com la sostenibilitat, les eines digitals o els sistemes industrials, entesos transversalment i integrats en un procés projectual més complex i en totes les escales. Així, el “Fer és pensar” (Sennett), no sols constitueix un antídot a l'arbitrari, sinó transcendeix l'ofici i la construcció per a adquirir una dimensió cultural.

Cobrarà especial rellevància la celebració d'un fòrum de la Indústria i la Universitat on es desenvoluparan iniciatives d'innovació i on una selecció d'industrials farà de “professors” per un dia simulant l'acte negociador amb l'industrial. En l'arquitectura, el quin i el com són indissociables.

Taller PFC Projecte-Teoria

Coordinació: Mara Partida
Professorat

Sota el paraigua d'un tema compartit que posiciona al futur arquitecte en el discurs contemporani, cada edició treballarà dins d'un mateix àmbit (compartit amb Projecte-Tecnologia). L'estudiant, podrà desenvolupar a la seva elecció una àmplia gamma de projectes que prioritzaran programes mixtos, on, per exemple, l'habitatge es combini amb el treball, el comerç o equipaments de caràcter cultural o docent.

El taller posarà l'èmfasi en l'actitud reflexiva del projecte, a exercir la crítica arquitectònica com a tasca inseparable de l'acció de projectar. Enfront de problemes plantejats en general de manera parcial o poc precisa, l'ensinistrament que comporta l'estudi d'obres de referència ens revela els secrets del nostre ofici on, en el millor dels casos, la definició del problema forma part de la resposta. els casos, la definició del problema forma part de la resposta.

Ens interessa aquesta teoria operativa, implícita en la cultura material de les obres i d'alguns projectes, que ens permet educar els sentits, delimitar el problema al qual ens enfrontem i estimular un estat d'expectativa que desencadeni l'instant inicial del primer embrió projectual.

Taller PFC Urbanisme-Paisatge-Gestió

Coordinació: Maria Rubert de Ventós
Professorat

El taller acompanya els projectes que opten per resoldre situacions urbanes i periurbanes d'una certa dimensió i dificultat. Cada edició del Taller proposa un escenari general i línies de treball.

El programa consisteix a avaluar les condicions del lloc i el seu entorn immediat, així com els antecedents i les expectatives circumdants dels qui viuen i els usen. Una mirada analítica, que és el desencadenant d'una proposta de transformació i millora a partir de l'existent, que es desenvolupés com un Projecte Urbà i de paisatge, i que pot variar en dimensió i enfocament. En cada cas haurà de definir projectes concrets que transformin i defineixin un nou ordre de la parcel·lació i edificació, amb una actitud còmplice amb el que aquesta aquí i una visió contemporània de l'espai lliure i verd.

El masterplan i els projectes que s'assagen en cada PFC anticipen l'exercici més actual de l'urbanisme, vinculat a l'aprofitament i transformació de l'existent i a la millora del medi ambient, oferint així un espai específic en la formació reglada de l'arquitecte. Un PFC que és una presentació detallada i contrastada de construcció i reconstrucció d'un lloc i que integra Projecte Urbà i Projecte d'Urbanització.

PROJECTE FINAL DE CARRERA

OBLIGATORIES