Comparteix:

Horari tardes

MARQ_Arquitectura i Emergència Ambiental

Línia d'intensificació
Projecte-Tecnologia

Coordinació: Jaume Valor
Horari tardes
Professorat

La línia, que engloba taller PFC i una assignatura específica Teoria i Projecte d'Edificació i Urbanisme, treballa sobre la capacitat dels arquitectes per a comprendre, avaluar i comunicar els efectes ambientals de les decisions projectuals. Per a això s'aprofundirà en el projecte com a procés no lineal i simultani en les seves tres escales: topològica, tipològica i tectònica.

Els temes que centren el curs són la sostenibilitat ambiental (canvi climàtic, esgotament de recursos, energia, residus i salut), el paper de la tecnologia en la significació de l'arquitectura (construcció, estructures i condicionaments), l'evolució de l'ús residencial (noves tipologies, cohousing…) i dels equipaments (híbrids, mixed-use…), així com les fases i processos del projecte, la seva documentació, valoració i comunicació.

En el taller es desenvolupen els aspectes tecnològics i ambientals d'un projecte de grau que cada estudiant acordarà amb el professorat referent a la relació de l'arquitectura amb el lloc, l'ús i la tècnica, amb especial atenció al seu component cultural i impacte ambiental (amb l'objectiu per a 2030 de projectar edificis saludables de balanç energètic positiu, emissions de CO2 negatives i residus zero).

MARQ_Lloc i Projecte

Línia d'intensificació
Projecte-Teoria

Coordinació: Xavier Llobet, Enric Mir y Anna Zubelzu
Horari tardes
Professorat

La línia, que engloba taller PFC i una assignatura específica Teoria i Projecte d'Edificació i Urbanisme, treballa sobre la idea de la necessitat de l'arquitecte i de la seva capacitat a resoldre conflictes. S'entén l'arquitecte com l'agent capaç de diagnosticar els problemes de la ciutat i capaç de construir solucions, valorant el fet col·lectiu més enllà de l'individual.

El lloc no està definit, i tampoc el programa. La recerca de l'estudiant passa per trobar no un solar ni un programa, sinó una necessitat de la ciutat que ha de millorar la vida de les persones que l'habiten.

Es creu que el paper de l'arquitectura ha de ser no tant construir i fer, com diagnosticar, comprendre, resoldre, i regenerar. Per a això l'arquitecte ha de desenvolupar pensament crític per a poder reaccionar davant els desafiaments de qualsevol projecte.

Cada alumne tria i analitza un entorn urbà o territorial, identifica un lloc de conflicte i projecta una intervenció que resolgui el conflicte en la mesura del possible. Per tant, l'ON, com a diagnosi, el QUÈ, com a estratègia, el COM, com a proposta, i el PER QUÈ, com a explicació; són les preguntes claus del taller.

MARQ_Regeneració Urbana

Línia d'intensificació
Urbanisme-Paisatge-Gestió

Coordinació: Julián Galindo
Horari tardes
Professorat

La línia, que engloba taller PFC i una assignatura específica Teoria i Projecte d'Edificació i Urbanisme, pretén afrontar el repte d'impulsar la recuperació d'àrees obsoletes, on l'escala de la intervenció fa que el compromís entre l'ordenació urbanística, l'espai públic i el projecte arquitectònic sigui fonamental.

L'anàlisi (territori, suport estructural i assentaments) ha d'ajudar a triar les millors opcions per a potenciar un territori en declivi, què conservar, transformar, rehabilitar o substituir, dins d'estratègies de reciclatge urbà i territorial. Resulta fonamental la valoració de la memòria històrica de lloc, en funció de diversos escenaris.

Es planteja perquè el repte d'incidir en la reestructuració d'un territori singular i complex; amb un passat ric i un futur incert, donada l'obsolescència de les activitats que el van conformar. Els temes a abordar es basaran en una anàlisi propositiva de l'àmbit, imaginant intervencions de reequipament, recuperació del patrimoni construït o posada en valor dels recursos naturals i culturals.

L'objectiu principal és entendre que en tot projecte entren en joc simultàniament entorn, context social i econòmic, discussió de programes, selecció d'activitats, creativitat, tecnologia i discurs argumental.

PROJECTE FINAL DE CARRERA

OBLIGATORIES